Notulen ALV 29-10-2021

Notulen Algemene Ledenvergadering 29 oktober 2021

  • Locatie: Clubgebouw DEV-Arcen, aanvang 21.00 uur
  • Notulist John Schinck
  • Aanwezig: 53 leden (inclusief 5 van bestuur)
  • Afgemeld: 8 leden

 

1)    Opening

Voorzitter Guus Muijres opent iets na negen uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Speciaal woord van welkom aan onze ereleden: Pieter van Rijswijck, Jeu van Giesen, Bèr Geurts, Hans Kusters, Herman Valckx, Jo Valckx, Hay Haelermans, Piet van Giesen en Toon Drissen.

Guus benoemt de 8 afmeldingen. Dan toont hij de agenda van deze vergadering.

2)    Goedkeuring notulen Ledenvergadering 25 maart 2021

De notulen waren vooraf aan deze vergadering te lezen in het clubhuis.

Er zijn geen aan- of opmerkingen op de notulen en worden derhalve goedgekeurd. Dank aan de samensteller.

3)    Jaarverslag van de secretaris

Het jaarverslag is net klaar geeft John aan. Het ligt hier ter inzage. Hij wil het nog een doornemen in bestuur en dan publiceren op de website.

Guus vindt het een goede en mooie weergave van ons jaar en dankt John voor het samenstellen.

4)    Financiën

Bart krijgt het woord van Guus en laat zijn resultatenoverzicht zien. Hij geeft aan geen penningmeester meer te zijn zoals in het verleden. Hij is budgethouder en samen hebben we met de andere 3 verenigingen een gezamenlijke balans waar de penningmeester van de OMNI-verenging verantwoordelijk voor is. De financiële administratie wordt gedaan in het pakket All United. Dit wordt ook ingericht voor de ledenadministratie. De andere budgethouders zijn Yvonne van de Stay (AV Flash), Felix Smets (TCA) en Jan Keltjens (JA). Bart dankt Gonnie Reivers voor haar inzet als penningmeester van de OMNI. Ook dankt hij Mariska van Steenveldt voor haar ondersteuning.

Dan gaat hij over tot het toelichten van het gepresenteerde resultatenoverzicht.   

a)    Financieel verslag van seizoen 2020-2021

De inkomsten van het clubhuis is de grootste post op het overzicht. De uitgaven gaan door, ook bij stilvallen van de omzet in het clubhuis. De sponsorinkomsten valt op dat de ex-hoofdsponsor 2 jaar op rij niet betaald heeft en dit ook niet meer doet. Contributie: leden hebben vorig seizoen gewoon betaald. Dit was ook nodig i.v.m. de onzekerheden die er in die periode waren. We hebben bij de overheid aangeklopt door ons te melden voor de verschillende tegemoetkomingsmaatregelen. Eerder gemeld dat we € 8.000,- hebben gekregen maar dat dit zeker niet definitief was om te mogen houden. We zijn buiten de steekproef gevallen die een nadere controle zou inhouden en daarmee mogen we de € 8.000,- houden.

Dan meldt Bart dat door de nieuwe situatie er geen kascommissie meer nodig is bij DEV. Wel moet dit nog gebeuren op OMNI-niveau en daar is besloten door de budgethouders dat zij de kascommissie vormen. Hij dankt de leden van onze kascommissie: Gianno van Well, was vorig jaar voor het laatst, Daan Beeker, Gino Schrömbges en Lei Pingen.  

Bart vervolgt met de toelichting op de resultatenrekening. De OMNI vereniging heeft €10.000,- subsidie gekregen het 1 jaar. Hiervan zijn € 1.875,- aan DEV over gemaakt.

Bèr Geurts vraagt waarom de opbrengst van de vrijwilligerstaak tijdens Limburgs Mooiste niet zichtbaar is? Bart kijkt dit na en komt hier op terug.

We hebben van de gemeente een korting gekregen op de huurpenningen in kwartaal 4 2020 en 1 en 2 van 2021. We zijn gewisseld van elektraleverancier. Nu is MAIN-energie de leverancier. In de afwikkeling van de overstap naar de huidige leverancier is er een afrekening (€ 3.000,-) gekomen van de vorige leverancier (Groene Stroom) die in het huidige boekjaar valt maar eigenlijk in het vorige boekjaar had moeten vallen. Dit is niet goed gegaan meldt Bart. Qua gas hebben we op dit moment een contract met een prijsafspraak tot 2023 dus merken nog even niets van de prijsverhogingen.

Dan meldt hij dat via Pieter van Rijswijck het bericht is gekomen dat de omvormer van de zonnepanelen waarschijnlijk defect is. Dit zou dan de 2e keer zijn in 7 jaar tijd. Bart gaat zijn best doen om op basis van coulance een nieuwe te krijgen.

De salarissen en vrijwilligersvergoedingen zijn gewoon doorbetaald in het seizoen mits er ook een prestatie tegenover stond. Hier hebben we een tegemoetkoming van € 1.353,- voor gekregen. De wedstrijdkosten, die afgedragen moeten worden aan de KNVB, waren logischerwijs ook een stuk lager. Dit alles heeft geresulteerd in een resultaat van € 29,- positief! Vorig seizoen was dit nog € 7.603,- negatief. Bart verwacht weer een voorziening te treffen voor het vieren van het jubileum.    

b)    Vaststellen begroting seizoen 2021-2022

Bart presenteert zijn begroting. Het is zeer lastig om een begroting op te stellen omdat je niet weet waar je van uit kunt gaan. Hij heeft naar het verloop van afgelopen seizoen gekeken en daarop zijn aannames gedaan Als resultaat geeft hij € 1,- winst becijferd.

c)    Vaststellen contributie

We hebben als bestuur eerder aangekondigd nog te bekijken of het mogelijk is een teruggaaf van contributie te doen als het financieel resultaat van 2020-2021 dit toe laat.

Bart vraagt de vergadering naar hun mening. Er komt een voorstel om het zo te laten en als men dit niet wenst een verzoek tot (deels) teruggaaf te doen. Uiteindelijk wordt door bij meerderheid van stemmen besloten het zo te laten en niet meer terug te komen op een teruggaaf.

 Er zijn verder geen vragen aan Bart over hetgeen besproken is. Guus dankt hem voor zijn inbreng en uitleg. 

5)    Bestuursverkiezing

Volgens rooster is aftredend Dave Drissen. Dave stelt zich niet herkiesbaar. Guus meldt dat we nog geen vervanging voor Dave hebben gevonden.

Vanuit de vergadering komt de opmerking of we ook al eens aan een vrouw als kandidaat gedacht hebben? Ja, meldt Guus. Hij heeft een dame op zijn lijstje staan om te benaderen.

Guus richt zich tot Dave. Hij vermeldt welke rol Dave vervult heeft in het bestuur en dankt hem voor zijn inzet. Namens de verenging ontvangt hij een presentje.

Guus neemt de vergadering even mee door hen te melden wat de tijdsbelasting is die een bestuurslid heeft met een rol als Dave heeft gehad. Daarna geeft hij aan dat indien leden interesse hebben zich kunnen melden bij het bestuur.

Het rooster van aftreden is nu als volgt:

  • 2022          John Schinck
  • 2023          Guus Muijres en Ronald Hendrikx
  • 2024          Bart Lamers

 6)    Omni-verenging Arcen

Guus heeft het bestuur van de OMNI gevraagd om vanavond hier te komen uit leggen wat hen op dit moment bezig houdt. Helaas had niemand daar gelegenheid toe en daarom zal hij zelf enkele zaken vertellen die spellen.

OMNI houdt haar 1e Algemene Leden Vergadering op woensdag 8 december, 20.00 uur in het MFA. Ieder lid van DEV is welkom.

Bij de opstart van de OMNI hebben we als OMNI €10.000,- subsidie gekregen. Recent heeft de gemeente Venlo de procedure van toewijzen van subsidie verandert. De aanvraag voor subsidie is nu via de OMNI ingediend waarbij de verschillende vragen en inzichten gedeeld moesten worden. Uiteindelijk behelst de aanvraag het bedrag van opnieuw €10.000,- waarvan een deel weer voor DEV is. We zijn in afwachting van het antwoord.

Ander aspect waar OMNI nu mee doende is ‘een veilig sportklimaat’. Het begrip VOG is bekend en werd in verleden door SVA opgepakt. Dit gebeurt nu onder de OMNI-vlag.

OMNI is in gesprek met andere partijen uit Arcen over hun activiteiten. Dit zijn: Arcen Beweegt, KinderVakantieWerk en Dorpsraad.

Zoals al door Bart gemeld is men doende een softwarepakket voor de financiële- en ledenadministratie in te richten. Dit pakket heet All United en heeft ook een voorziening voor een website. Dit betekent dat er zo meteen een website komt waar DEV een onderdeel van is.

7)    Vooruitblik

Guus laat een tabel zien waaruit de ontwikkeling van de jeugdleden blijkt in de komende jaren. Dave Drissen licht deze gegevens nader toe. Verder gaat hij in op de gesprekken die gevoerd zijn met IVO over nadere samenwerking. IVO heeft een enquête gehouden onder de leden en komt uit naar voren dat ze open staan voor een samenwerking maar dit nu niet nodig achten. IVO heeft aangegeven opnieuw met haar leden in gesprek te gaan hierover. Pogingen om toenadering te zoeken richting Wellerlooi/Well lijkt Dave niet zinvol i.v.m. de gemeentegrenzen.

Dave meldt dat de jeugdcommissie is versterkt met Ralf Reutelingsperger namens DEV en Daan van den Hombergh namens DSO. Stijn Haelermans gaat stoppen. Loek Nijveld vult aan dat Ralf over komt vanuit Technische Commissie. Deze commissie is opgeheven.

Dan meldt Dave dat er te weinig leiding is bij de verschillende jeugdteams. Ouders vullen deze taken vaak in. Handjes blijven nodig.

Op 23 november organiseert de jeugdcie. weer de jeugdleidersvergadering. Daarbij wordt een splitsing gemaakt tussen de elftallen die op klein en groot veld spelen.

Meiden/Dames: Dave meldt dat er dit seizoen een MO13-team actief is met meiden uit de MDOC-dorpen.  

Hans Kusters: jeugdleidersvergadering is een goed initiatief! Dit vergroot de betrokkenheid. En meer betrokkenheid hebben we nodig. Dit geldt voor het aanstellen van scheidsrechters, geldt voor de kantinebezetting. We moeten dit ons samen aantrekken!

Dave dankt Hans voor de opmerking en vraagt de vergadering om applaus hiervoor.

Wat Hans schetst zijn de uitdagingen waar het bestuur mee worstelt.

 Hans geeft nog een advies ‘communiceer dit met de leden’!!

 

 We lassen een korte pauze in van 22.07 uur tot 22.15 uur.

Na de pauze start Guus met een sheet waarop hij de actuele vacatures laat zien maar ook de taken die onlangs door nieuwe vrijwilligers zijn ingevuld. Mooi dat er nieuwe aanvulling is maar we zijn er nog niet.

Loek Nijveld: zou onze activiteitencie. niet kunnen samenwerken met DSO wat betreft het organiseren van activiteiten? Zou zeker kunnen geeft Guus aan. Niet besproken in recent overleg met commissie.

Guus meldt dat een te kort aan vrijwilligers een trend is die we ook bij andere verenigingen zien!

Bas Beeker adviseert om successen qua invulling vacatures te melden op website.

8)    Activiteiten 2021-2022

Guus meldt dat het bestuur met de activiteitencommissie in gesprek te zijn geweest. Zij zijn bezig een planning met activiteiten aan het maken. Dus op dit moment geen concrete meldingen. 

9)    Mededelingen en ingekomen stukken

John meldt dat bestuur in gesprek is met Roel Verberk over seizoen 2021-2022 waarbij de intentie is om samen door te gaan. De vergadering ontvangt deze mededeling met veel enthousiasme.

Legionella: Guus meldt dat we nog steeds met gemeente aan de slag zijn over het spoelsysteem. Pieter van Rijswijck geeft aan totaal geen vertrouwen te hebben in het huidige spoelsysteem! Als bestuur blijven we achter de gemeente aanjagen om een nieuw legionelladebacle te voorkomen. Toon Drissen wil na de vergadering even overleg met het bestuur hierover.

10)  100-jarig jubileum 2022

Guus vraagt Frans Cup, aanwezig in de vergadering, of er iets te melden is vanuit de commissie? Frans geeft aan dat ze in afwachting zijn van het moment dat ze kunnen beginnen met organiseren. Guus meldt dat de sponsorcommissie van het jubileum wel al weer actief is.

11)  Rondvraag

Ricky Hermkes: hij weet dat er een geldschieter is voor nieuwe kleding van DEV2.

Rowan Houben: ook hij weet een ondernemer die wil meedoen.

Mike Valckx: de staat van de tenues van DEV2 is waardeloos en is al eerder gemeld en er gebeurt niets! John geeft uitleg over het proces waar de sponsorcie. nu mee bezig is om voor zowel DEV1 (hoofdsponsor) als voor DEV2 nieuwe kleding te regelen. Hij geeft aan met welke ondernemers al is gesproken en met welke nog afspraken gemaakt moeten worden. Hij snapt het ongeduld maar geeft ook aan dat voldoende kleding is om representatief te spelen.

John Hegger: het geduld is op bij de leiding van DEV 2 en wil dat er over 4 weken nieuwe kleding is!

Bart komt nog even terug op de opbrengst van het vrijwilligerswerk tijdens Limburgs Mooiste n.a.v. de vraag van Bèr Geurts en legt uit waar dit ondergebracht is.

Dan wil hij even terug komen op de opmerking van Pieter van Rijswijck over het legionella-spoelsysteem. Bart is van mening dat het gehele systeem inclusief verwarming stil kan op moment dat er niet gespeeld en dus gebruikt van gemaakt wordt! Maar volgens het protocol van de gemeente, dat Bart bij de hand heeft, mag dit niet.

Pierre Peters: zijn de DEF-jes nog geld waard? Jazeker, kunnen nog ingeleverd worden.

Sam Derks: komen de DEF-jes nog terug? Nee, volgens Bart. Wel denken we na over een kortingssysteem op de nieuwe kassa. Deze moet nog geïnstalleerd worden maar is wel al aangeschaft. Met het nieuwe systeem hoeven we minder te tellen en verwachten we een beter sluitend omzet te krijgen.

Herman Valckx: vraagt of het 2e veld in gebruik blijft? Er is in het verleden gesproken over het opheffen van dit veld maar heeft er niets meer over gehoord. Guus beaamt dat daar over gesproken is. Het veld blijft in gebruik. Er is geprobeerd een 4e team in de benen te krijgen maar dat is niet gelukt. Wel speelt er nu een damesteam op zondagmorgen in Arcen. Dus het veld is nodig.

Hay Haelermans: heeft het gebruik van een robotmaaier gezien in Nederweert-eind. Iets voor hier? Guus heeft dit ook besproken met Neerkandia. Investering ca. € 30.000,- Toon Drissen meldt dat wordt nagedacht om die in te zetten bij de sportkernen.

Theo van Well: heeft een advies voor het bestuur: het feit dat Herman Valckx moet informeren naar de status van 2e veld geeft aan dat bestuur in deze ledenvergadering een terugkoppeling moet geven op zaken waarvan ze eerder heeft aangegeven hier op terug te komen. Dit kan Guus beamen.

Theo van Well: heeft nog een advies: hij vindt het verrassend dat de penningmeester verhaal moet doen over de commissies. Hij is van mening dat de sponsorcommissie hier hun verhaal moet komen doen. Ditzelfde geldt voor de andere commissies. Verder adviseert hij meer te communiceer meer met de leden. Verder vindt hij het slecht dat de OMNI-vereniging niet aanwezig is.

Pieter van Rijswijck: telefoon in clubhuis werkt niet. Is het de bedoeling dat we eigen telefoon gebruiken op maandagmorgen? Probleem is niet bekend geeft Guus aan. We gaan er naar kijken.

12)  Afsluiting

Guus sluit de vergadering om 22.50 uur en dankt de aanwezigen voor hun aandacht en inbreng. Hij geeft aan dat wij als bestuur de inbreng van onze leden nodig hebben.

DEV Nieuws Overzicht