Uitnodiging ledenvergadering 7 december

Omnivereniging Arcen nodigt graag alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering.
Deze wordt gehouden op donderdag 7 december a.s. en begint om 20:00 uur in de kantine van DEV-Arcen.

Agenda ALV Omnivereniging Arcen
1.         Opening
2.         Jaarverslag seizoen 2022-2023*
3.         Vooruitblik Omnivereniging Arcen
4.         Notulen vorige vergadering
5.         Mededelingen en ingekomen stukken
6.         Financiën
            a) Financieel verslag seizoen 2022-2023**
            b) Vaststellen begroting seizoen 2023-2024**
            c) Controlecommissie/kascommissie
7.         Bestuurszaken
            a) Bestuursverkiezing
            Volgens rooster zijn aftredend Erwin Achten en Bas van Giesen.
            Zij stellen zich herkiesbaar. Eventuele nieuwe kandidaten kunnen zich
            melden bij het bestuur of een mail sturen aan secretariaat@omni-arcen.nl 
             b) Organisatie en vacatures
 
*    Deze documenten zijn met deze uitnodiging meegestuurd, zie bijlagen hieronder
**  Deze documenten zijn in te zien door een afspraak te maken met onze penningmeester,
      via penningmeester@omni-arcen.nl

Ieder lid heeft toegang tot de ledenvergadering. Jeugdleden kunnen zich laten vertegenwoordigen door hun ouders/verzorgers. Op de agenda staan zaken die elk lid of ouder aangaan. Je aanwezigheid wordt dan ook zeer op prijs gesteld. Kun je niet deelnemen, meld je dan even af bij Bas van Giesen, bij voorkeur per email via secretariaat@omni-arcen.nl

Bestuur Omnivereniging Arcen

Downloads:

Nieuws Overzicht